Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor dienstverlening

 

Praktijk Joyce Neijenhuis

St. Hubertuslaan 19

3972 WT Driebergen-Rijsenburg

 

Kamer van Koophandel 61511684
BAMw, beroepsregistratie 461002087
Bank: Triodos Bank NL88 TRIO 0197974872

 

Hierna te noemen: Praktijk Joyce Neijenhuis

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

 • Praktijk Joyce Neijenhuis
  Praktijk voor Bedrijfsmaatschappelijk werk gevestigd te Driebergen, Kamer van Koophandel nr. 30609526.
 • Opdrachtgever
  de natuurlijke of rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Praktijk Joyce Neijenhuis bekend maakt en die op basis van deze algemene voorwaarden Praktijk Joyce Neijenhuis offertes ontvangt en overeenkomsten sluit met Praktijk Joyce Neijenhuis.
 • Partijen
  Opdrachtgever en Praktijk Joyce Neijenhuis.
 • Offerte
  een aanbod tot overeenkomst, die door Praktijk Joyce Neijenhuis wordt uitgebracht.
 • Overeenkomst
  De getekende offerte door de opdrachtgever, deze geaccordeerde offerte wordt bevestigd door Praktijk Joyce Neijenhuis.
 • Werkdagen
  Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag (08.30 – 18.00 uur), met uitzondering van in Nederlandse algemeen erkende feestdagen. Inzet buiten deze tijd is mogelijk, dan geldt er een toeslag van 30% op de geldende uurtarieven.
 • Client:
  werknemer van opdrachtgever.

Toepasselijkheid

 • Alle offertes en bevestigde offertes alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de overeenkomsten die Praktijk Joyce Neijenhuis met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met Praktijk Joyce Neijenhuis te worden overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Eventuele afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Praktijk Joyce Neijenhuis, slechts verbindend indien en voor zover Praktijk Joyce Neijenhuis zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.
 • Door een afspraak te maken over een door Praktijk Joyce Neijenhuis te leveren dienst en/of door ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonische, per telefax, per e-mail of enigerlei andere wijze gegeven opdrachten.
 • Indien Praktijk Joyce Neijenhuis schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
 • Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met Praktijk Joyce Neijenhuis zijn aangegaan en voorts de personen, die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Praktijk Joyce Neijenhuis geleverde diensten.
 • Onder Praktijk Joyce Neijenhuis wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Praktijk Joyce Neijenhuis de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

 Aanbieding, aanvaarding opdrachten.

 • Alle door Praktijk Joyce Neijenhuis aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Praktijk Joyce Neijenhuis gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en gelden voor de duur van twee maanden.
 • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Praktijk Joyce Neijenhuis eerst dan tot stand nadat Praktijk Joyce Neijenhuis een opdracht schriftelijk, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door Praktijk Joyce Neijenhuis, door derden namens Praktijk Joyce Neijenhuis bindt Praktijk Joyce Neijenhuis slechts voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door de eigenaar.
 • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Praktijk Joyce Neijenhuis is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 • Praktijk Joyce Neijenhuis is bevoegd (indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht) voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Praktijk Joyce Neijenhuis hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.

Tarieven en bijkomende kosten

 • Tarieven worden berekend over de uitvoertijd van een consult, zijnde 1,5 uur. Een consult is opgebouwd uit het voeren van het consult met een cliënt en de daarbij behorende terugkoppeling en rapportage. Mocht er in specifieke gevallen noodzaak zijn tot een verlengd spreekuur zal er overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.
 • Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 • Per verrichte dienst wordt een minimale afname van 1,5 uur in rekening gebracht.
 • Tarieven zijn exclusief eventuele reistijden- en reiskosten en BTW. In de offerte wordt weergegeven welke kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.
 • In het geval van het verhogen van een of meerdere kostprijsfactoren is Praktijk Joyce Neijenhuis gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij orderbevestiging worden vermeld.

Annuleren

 • Ingeval annulering plaatsvindt binnen 48 uur voor de geplande afspraak, wordt het volledige consult doorberekend. En afspraak op een maandag dient uiterlijk op vrijdag te worden geannuleerd. Een annulering van een afspraak door een cliënt zal altijd worden gecommuniceerd aan de opdrachtgever.
 • Voor trainingen, intervisie, groepswerk en adviesaanvragen geldt dat vergoed moet worden: 15% van het totaalbedrag bij annulering tot vier weken voor aanvang opdracht; 25% van het totaalbedrag bij annulering tot drie weken voor aanvang opdracht; 50% van het totaalbedrag bij annulering tot twee weken voor aanvang opdracht; 100% van het totaalbedrag bij annulering tot één week voor aanvang opdracht. Het betreft hier over de gehele opdrachtperiode.

Overmacht

 • Indien Praktijk Joyce Neijenhuis bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft Praktijk Joyce Neijenhuis het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen Praktijk Joyce Neijenhuis en opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan zoals in de overeenkomst afgesproken, is Praktijk Joyce Neijenhuis gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden.
 • Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Praktijk Joyce Neijenhuis kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring of ernstige familie omstandigheden.

Aansprakelijkheid / gezondheidstoestand

 • Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. Praktijk Joyce Neijenhuis is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of andere schade dan ook, welke direct of indirect het gevolg zijn van de door Praktijk Joyce Neijenhuis geleverde diensten.  Bij verstrekking van de opdracht verklaart opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn Indien ondanks het bepaalde in lid 1 wordt vastgesteld dat Praktijk Joyce Neijenhuis aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht.
 • Indien ondanks het bepaalde in lid 1 wordt vastgesteld dat Praktijk Joyce Neijenhuis aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht.

Reclames

 • Eventuele reclames worden door Praktijk Joyce Neijenhuis slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Praktijk Joyce Neijenhuis schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
 • Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
 • Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Praktijk Joyce Neijenhuis te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Praktijk Joyce Neijenhuis. Indien de reclame door Praktijk Joyce Neijenhuis gegrond wordt bevonden, is Praktijk Joyce Neijenhuis uitsluitend verplicht de door Praktijk Joyce Neijenhuis vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

Betaling / rente en kosten / geschillen

 • Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van Praktijk Joyce Neijenhuis te geschieden op bankrekening NL88 TRIO 0197 9748 72 Triodos Bank.
 • Bij non-betaling, niet tijdige en/of niet volledige betaling is Praktijk Joyce Neijenhuis bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • Indien Praktijk Joyce Neijenhuis tegen een opdrachtgever die in verzuim is, overgaat tot incasso- of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het als dan te incasseren of in te vorderen bedrag met een minimum van € 150,– per geval, met dien verstande dat Praktijk Joyce Neijenhuis gerechtigd is betaling door de opdrachtgever van de werkelijk gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen, wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15%.
 • Op de rechtsverhoudingen tussen Praktijk Joyce Neijenhuis en haar opdrachtgever(s) is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen tussen cliënt en/of opdrachtgever en Praktijk Joyce Neijenhuis zullen, ongeacht nationaliteit, woon- en/of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt en/of opdrachtgever, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door het beroepsregister van het BAMw een andere rechtsgang dwingend voorschrijft, ongeacht de bevoegdheid van Praktijk Joyce Neijenhuis om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Slotbepalingen

 •  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe , zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 • De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, niet zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
 • Indien Praktijk Joyce Neijenhuis in een voorkomend geval niet de strekte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze woorden niet van toepassing zouden zijn of dat Praktijk Joyce Neijenhuis het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
 • Praktijk Joyce Neijenhuis is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.