In de praktijk


Psychosociale problematiek is een breed begrip. U kunt denken aan: slecht nee kunnen zeggen, verminderde sociale vaardigheden, effecten van mantelzorg op het dagelijks functioneren, werken na het verlies van een dierbare, blijven werken tijdens een scheiding, omgaan met schuldenproblematiek.

Wanneer een werknemer niet in staat is zijn werk goed te doen, ontvangen u en uw werknemer effectieve begeleiding en ondersteuning. Zo behaalt u beiden een optimaal resultaat in de duurzame inzetbaarheid. De begeleiding van de werknemer is vooral gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen en het aanvaarden dat bepaalde situaties beperkingen met zich mee kunnen brengen. Kortom, werkgevers en werknemers ontvangen handvatten voor de aanpak van de effecten van psychosociale problematiek. 

Ondersteuning bij verlies

Als basis geldt de door Joyce Neijenhuis, bij ArboNed, ontwikkelde methodiek Arbeid en Rouw. Met deze bewezen methodiek is het mogelijk het aantal ziektedagen fors te verminderen (-28%). De begeleiding richt zich enerzijds op het geven van een kader zowel in theorie als praktijk aan de werknemer en richt zich anderzijds op de organisatie die geconfronteerd wordt met de effecten van het verlies. De begeleiding neemt naast de intake gemiddeld 6 tot 8 gesprekken in beslag.

Ondersteuning bij transitieprocessen

Zoekt u begeleiding bij veranderingsprocessen of bij reorganisaties, dan kunt u bij Joyce Neijenhuis terecht. Zij kan de opvang verzorgen tijdens of na de aanzeggesprekken maar kan directies en/of personeelszaken coachen en/of adviseren over de juiste begeleiding van de betrokken medewerkers. In elk geval richt ze zich dan niet alleen op de vertrekkende werknemer, maar juist ook op de blijvende werknemer. Die groep werknemers moet immers in staat zijn om na de reorganisatie het werk in een andere samenstelling voort te zetten.

Ondersteuning bij ongewenste omgangsvormen

Joyce Neijenhuis kan optreden als externe vertrouwenspersoon maar kan ook optreden als sparring partner voor interne vertrouwenspersonen. Zij heeft daarnaast een ruime ervaring in het voorzitten van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen. Op verzoek is training, intervisie en supervisie mogelijk.

Cultuuronderzoek

Als één van uw medewerkers wel een melding over ongewenst gedrag maakt maar geen formele klacht indient, kan dat lastig zijn . U wilt als werkgever zorgdragen dat (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en/of geweld geen standaardnorm wordt in uw organisatie. Het verrichten van cultuuronderzoek kan in dit soort situaties uitkomst bieden.

Hoe gaat dat in zijn werk? Met alle betrokken medewerkers van een team of van een afdeling vindt een individueel gesprek plaats. Het gesprek wordt afgenomen op basis van op maat gemaakte vragenlijst. Na alle gesprekken wordt er een geanonimiseerde analyse en een advies opgesteld. De analyse richt zich op de vraag of er aanwijzingen zijn dat er sprake is van ongewenste gedrag; het advies richt zich op interventies die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sfeer of gedrag op een afdeling of in een team.

Mediation

Mediation kan worden ingezet op het moment dat twee partijen niet meer in staat zijn samen tot een oplossing te komen. Onder mijn begeleiding gaat u samen aan de slag om te komen tot een duurzame en optimale oplossing. Ik richt mij daarbij vooral op het onderzoeken van de gezamenlijke belangen. Mediation is in onze ogen gericht op het oplossen van een probleem en niet gericht op de ruzie. In de mediation wordt vaak helder wat nu daadwerkelijk het probleem is. En herstellen we de verstoorde communicatie. Op deze wijze kunnen de belangen en inzichten van beide partijen worden besproken om zo te komen tot een oplossing die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Voorafgaand aan de mediation ontvangen beide partijen het reglement van Mediation en een voorbeeld overeenkomst Mediation toegezonden. Voorafgaand aan de start van de mediation ondertekenen de beide partijen en de mediator het reglement. Aan het einde van de mediation ondertekenen beide partijen de gemaakte afspraken zoals deze worden vastgelegd in de overeenkomst van mediation.

Begeleiding teams

Soms loopt het niet lekker in een team. Taakinhoudelijk is het team voldoende uitgerust en capabel maar de onderlinge relaties zijn niet optimaal. Of is een team stelselmatig niet bereikbaar voor feedback, is er sprake van een onderstroom of zijn zij niet in staat te acteren op de veranderingen in uw organisatie. Hier kan team-coaching uitkomst bieden.

Hoe gaat dat in zijn werk? Met de manager van het team vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats. Wat is de coachvraag vanuit de leiding, en welke stappen zijn er wel of niet genomen. Na dit gesprek vindt er een oriënterend gesprek plaats met het team welke coachvraag zij als team kunnen en willen formuleren. In sommige gevallen sluit dat naadloos aan. Dan ga ik aan de slag met het team aan de hand van diverse methodieken en/of intervisievormen. In sommige situaties is er sprake van een discrepantie tussen beide hulpvragen, in dat geval is er eerst zicht op communicatie tussen teamleider en team. Dan kan toereiken zijn, of daarna start de team-coaching alsnog.

Sparring Partner voor management

Leidinggevenden worstelen in de praktijk nogal eens met het begrip voor de situatie van de werknemer maar uiteraard is er ook een zakelijk belang. Op welke wijze draag je zorg dat je je in beide gevallen een goed werkgever toont?  In de praktijk blijkt dat leidinggevenden het zeer op prijs stellen te sparren met een professional op dit gebied. Het betreft dan niet alleen het sparren maar in sommige situaties ook het coachen van leidinggevenden of teamleiders.

Ondersteuning bij PTSS (post traumatische stress stoornis)

U kunt begeleiding krijgen op het moment dat een werknemer dreigt uit te vallen met klachten die kunnen duiden op een PTSS. Praktijk Joyce Neijenhuis begeleidt het netwerk rondom de werknemer die PTSS heeft in samenwerking met reguliere behandelaren. Niet alleen de cliënt ervaart negatieve effecten in het dagelijks leven maar ook het netwerk (zowel werk als privé) rondom de cliënt.

Trainingen & Workshops

Joyce Neijenhuis is een ervaren trainer op het gebied van :

  1. Arbeid en rouw
  2. Agressie en geweld
  3. Reorganiseren, en dan?
  4. Effecten van schokkende gebeurtenissen
  5. PTSS, wat kan ik er aan doen?
  6. Ongewenste omgangsvormen
  7. Omgaan met life events